IITM

IITM

IITM

IITM

IITM

IITM

IITM

Governing Body

Sh. J.C. Sharma
President, Mata Leelawati Shikshan Sansthan

 

Sh. Lakhpat Ram Sharma
Vice President, Mata Leelawati Shikshan Sansthan

 

Sh. Rakesh Sharma
Secretary and Treasurer, Mata Leelawati Shikshan Sansthan

Campus Events